Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

3/2021 Edunvalvonta

Arvostetaanko Rajavartiolaitoksessa koulutusta?

Osaamiselle on ja tulee aina olemaan kysyntää työmarkkinoilla, oli kyseessä sitten valtion sotilasvirka tai yksityisen sektorin siviilitehtävä. Osaamista mitataan henkilön koulutuksen ja hänen suorittamiensa tutkintojen kautta. Ajantasainen koulutus ja osaaminen, sekä työelämässä tapahtuvat muutokset nostavat tämän osaamisen huomioimisen merkitystä. Työmarkkinoilla henkilön arvoa organisaatiolle mitataan hänen koulutuksensa ja kokemuksensa kautta, jonka suorin arvostuksen muoto on työstä maksettava palkka, joka korreloi yleensä suoraan koulutuksen mukaisen työtehtävän vaativuustasoon.

Koulutus ja vaadittavan koulutustason määrittäminen organisaatiossa sen eri tehtävätasoille näkyy osaamisen määrittämisen kautta eritasoisina tutkintoina. Rajavartiolaitoksessa, kuten muissakin virastoissa, tämä on toteutettu ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutasoisen koulutuksen jaottelun muodossa, jolla varmistetaan työntekijöiden saatavuus organisaation eri tasoille. Jälkimmäinen eli korkeakoulutasoinen koulutus kohdentuu Rajavartiolaitoksessa sotilasviroissa palveleviin upseereihin ja jukolaisiin siviileihin.
Nuorten upseerien koulutustason arvostus ei valitettavasti ole näkynyt Rajavartiolaitoksessa samassa suhteessa kuin Puolustusvoimissa. Hieman tarkennettuna koskien organisaation arvostusta korkeakoulututkinnon suorittaneeseen upseeriin ja upseerin aloitustehtävien palkkaukseen, sekä tarkasteltaessa sitä suhteessa Rajavartiolaitoksen palkkausjärjestelmään ja sen tehtävärakenteessa oleviin muihin tehtäviin.

Korkeakoulututkinto on korkeakoulututkinto

Rajavartiolaitoksen päällystö valmistuu Maanpuolustuskorkeakoulusta. Maanpuolustuskorkeakoulusta valmistuvalle nuorelle upseerille kuuluu ja tulee taata hänen hankkimansa korkeakoulututkinnon mukainen arvostus. Arvostusta mitataan organisaatiossa palkkausjärjestelmän tehtävien vaativuuden arvioinnin ja sen määrittämän tehtäväpalkkauksen kautta.

Myös Rajavartiolaitoksessa tämä arvostus tulisi tuoda esille järjestelmän omin toimenpitein, kuten Puolustusvoimissa tehtiin maaliskuussa päätyneellä virastoeräneuvottelukierroksella, jossa JSA-palkkausta nuorten upseereiden aloitustehtävien osalta nostettiin merkittävästi.

Puolustusvoimissa merkittävä korotus

Puolustusvoimissa sovittiin merkittävistä korotuksista JSA-aloitustehtäviin. JSA8-vaativuusluokan korotus 1.5.2021 toteutuneella virastoerällä oli 185,60 euroa. Tämän lisäksi 1.6.2021 taulukoihin tulevan yleiskorotuksen kanssa kyseisen vaativuusluokan palkkaus nousee yhteensä noin 211 euroa. JSA9-vaativuusluokan osalta korotus on vastaavasti 103,01 euroa.

Asian saattamiseksi kontekstiin Rajavartiolaitoksessa kevään virastoeräneuvotteluissa tehtäväkohtaiseen palkanosantaulukkoon kohdennettiin 1.5.2021 toteutuneella virastoerällä nuorten upseereiden aloitustehtäviin varallisuutta seuraavasti:

  • 20,0 5 euroa
  • 20,5 0 euroa
  • 21,0 2,1 euroa
  • 21,5 3 euroa
  • 22,0 5 euroa
  • 22,5 10 euroa

Puolustusvoimissa tehty merkittävä arvostuksen nosto upseereiden aloitustehtävissä vaativuusluokissa JSA8 ja JSA9 tulisi toteuttaa vastaavalla tavalla myös Rajavartiolaitoksessa. Tämä johtuen jo pelkästään yleiseen koulutusjärjestelmään, sekä sotilaskoulutusjärjestelmään tulleiden muutosten johdosta. Virheen ja arvostuksen korjaamiseen palkkauksessa ei pelkästään yleiskorotus ole riittävä. Ongelmana on vain se, miten kyseinen asia toteutetaan käytännössä.

Erilaiset palkkausjärjestelmät

Johtuen Rajavartiolaitoksen ja Puolustusvoimien erilaisesta palkkausjärjestelmästä neuvottelutuloksen kopioiminen suorana mallina Puolustusvoimien neuvottelupöydästä Rajavartiolaitoksen neuvottelupöytään ei ole mahdollista. Puolustusvoimissa tehtävien JSA-palkkauksesta sovitaan erillisessä neuvottelupöydässä, jossa tarkastellaan varallisuuden kohdentamista ainoastaan upseerin tehtäviin. Rajavartiolaitoksessa tämä ei ole mahdollista käytössä olevan yhteisen palkkausjärjestelmän osalta, jossa kaikki henkilöstöjärjestöt ovat yhden palkkausjärjestelmän piirissä.

Mikä siis ratkaisuksi?

Yleisessä koulutusjärjestelmässä ja sotilaskoulutusjärjestelmässä on tapahtunut muutoksia. Näiden muutosten mahdolliset vaikutukset toisiinsa verrattavissa olevien tehtävän tasojen osalta tulisi erityisesti tarkastaa. Erityistä huomiota asiassa on kiinnitettävä koulutusten ja tutkintojen sijoittumiseen eri tasoille. Rajavartiolaitoksen palkkausjärjestelmää tulee tarkastella tältä osin kriittisesti.

Sotatieteiden kandidaattien osalta voidaan esimerkiksi nostaa esiin selkeä virhe tehtävän vaativuudenarviointikäsikirjassa. Sotatieteiden kandidaatit arvioidaan koulutusfaktorin osalta tasolle 5. Verrantona opistoupseerien koulutusfaktori on arvioitu tasolle 6. Kyseessä on selkeä arviointivirhe, joka tulisi korjata koulutusta arvostavassa organisaatiossa. Olisiko tie nuorten upseereiden arvostuksen nostamiseksi ja samalla palkkauksen korjaamiseksi osittain koulutusta arvostavan organisaation osalta loppujen lopuksi todella yksinkertainen. Vaatisiko tämän ongelman ratkaisu vain organisaation oman halun asian korjaamiseksi?

Isoveljen varjossa

Onko nuorten upseereiden tehtävien ja erityisesti sotatieteiden kandidaatin tehtävien osalta käymässä – tai huonoimmassa tapauksessa jo käynyt – niin, että palkkauksen osalta Rajavartiolaitos on jäänyt jälkeen Puolustusvoimien palkkakehityksestä? Palkkauksen osalta on tiedostettava, että Rajavartiolaitoksen houkuttelevuus työnantajana ei enää perustu puhtaasti vaihtelevaan ja monipuoliseen tehtäväkenttään eikä sotatieteiden kandidaateille valmistuessaan tulevaan vakituiseen virkasuhteeseen. Palkkauksen tulee olla myös oleellinen osa Rajavartiolaitoksen palvelukseen hakeutumista.

Palkkauksen oikeanmukainen tarkastelu ja työnantajan sen kautta esiin tuoma arvostus korkeasti koulutettuja upseereita kohtaan – myös nuorten upseereiden aloitustehtävien osalta – tulee olla sille kuuluvalla tasolla.
Palkkauksen arvostuksen tarkastelulla estetään myös aivovuotoa muihin turvallisuusviranomaisiin. Tätä kautta voidaan myös luoda pysyvyyttä sekä kestävyyttä tehtäväkehityksen ja urakehityksen luomiseen Rajavartiolaitoksessa. Asiassa on myös huomioitava muutos yhteiskunnassa ja siinä, että työuraa ei enää rajoita samat tekijät kuin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten. Nykyajalle on tunnuksenomaista, että henkilö voi työuransa aikana työskennellä useassakin eri ammatissa.Hyvä esimerkki tästä on turvallisuusviranomaisten kesken merkittävästi lisääntynyt liikehdintä valtion sisällä, joten arvostuksen huomioiminen palkkauksessa on siis myös osa pysyvyyden luomista Rajavartiolaitokseen sen henkilöstön osalta.

Aki Järvinen

Kapteeni Aki Järvinen on Rajavartiolaitoksen pääluottamusmies.

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita