Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

5/2021 Edunvalvonta

Etätyösuositus päättyy

Paluu normaaliin, vaan ei vanhaan

Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat esittäneet etätyösuosituksen päättymistä koko maassa. Ministeriöiden arvion mukaan paluu työpaikoille olisi täten mahdollista rokotekattavuuden ollessa riittävä lokakuun loppuun mennessä.
Laajennetulla etätyöllä osana virastojen varautumista ja henkilöstöresurssien turvaamista on estetty tehokkaasti koronaviruksen leviämistä. Nämä toimenpiteet ovat luonnollisesti olleet käytössä myös Rajavartiolaitoksessa. Nyt kun siirrymme kohti ”uutta normaalia” on hyvä pitää mielessä, että se ei kuitenkaan tarkoita paluuta vanhaan.

Jäykät käsitykset murtuneet

Rajavartiolaitoksessa työntekeminen ja työskentelykulttuuri ovat olleet voimakkaassa murroksessa koronapandemiasta johtuen. Olisi ollut hienoa todeta, että muutokset työskentelytavoissa, etätyön mahdollisuuksien kehittymisessä ja samalla uusien pysyvien käytäntöjen muodostumisessa työnteon osalta olisivat syntyneet organisaatiossa siten, että ohjaavana tekijänä olisi ollut enemmänkin halu kehittää työnteon tapoja kuin pandemiasta johtuva pakkotila osana henkilöstöresurssien turvaamista.

Siirtymä laajennettuun etätyöhön on pakottanut avaamaan silmiä työntekemisestä ja sen eri tavoista Rajavartiolaitoksessa. Samalla on todistettu, että työtä voi tehdä monin eri tavoin ja ennen kaikkea paikasta riippumatta. Vaikutukset virkamatkustamisen, tilapäisten hoitovapaiden ja sairaspoissaolojen osalta ovat olleet suurimmat muutoksessa olleet seikat tässä kokonaisuudessa ja niiden osalta voidaan puhua jo työnantajan kannalta myös merkittävistä taloudellisista säästöistä. Muutto- ja siirtokustannussopimuksen määrittämistä tuetuista matkoista ja erityiskorvauksista puhumattakaan. Itse virkamiesten osalta voidaan puhua työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottumisesta ottaen huomioon, että Rajavartiolaitoksessa on perinteisesti paljon virkamiehiä, jotka elävät viikoittain ”reppureina” erossa perheestään heidän virkapaikkansa ollessa toisella paikkakunnalla kuin asuinpaikkansa.

Enää ei onneksi tarvitse keskustella siitä tehdäänkö etätöissä töitä vai ei. Etätyö on työtä siinä missä muukin. Ainoastaan siihen liittyvät käytänteet ja sen johtamisen eroavaisuudet ovat helposti havaittavissa.

Henkilöstö on luottamuksen arvoinen

Luottamus etätyön tekemiseen tuli rakentaa työyhteisöissä nopeasti. Laajennetun etätyökäytännön kautta voidaan todeta, että siirtyminen etätöihin oli onnistunut. Toivon, että nyt kun ministeriöt tekevät päätöksiä etätyösuositusten päättymisestä laajennetun etätyön aikana saadut positiiviset kokemukset työnteon tavoista ja ennen kaikkea mahdollisuuksista tulevat jäämään pysyvästi Rajavartiolaitoksen toimintatavoiksi. Tämä jääköön elämään Rajavartiolaitoksen uudistetun etätyöpuitesopimuksen ja etätyömallin kautta, joka mahdollistaa etätyön tekemisen kolmiviikkoisjaksossa 75 prosentin osuudella, kuin myös projektiluonteisia töitä koskien sen mahdollistamat pidemmät yhdenjaksoiset etätyöjaksot. Luottamuksen ja uuden työskentelymallin rakentaminen tulee noudatella samaa periaatetta yhteiskunnan avautuessa ja virastojen palatessa kohti lähityötä ja normaaleja olosuhteita, kuin tapahtui myös nopeutetusti laajennettuun etätyöhön siirtymisen osalta.

Uusi normaali

Käsitettä ”uusi normaali ”viljellään vahvasti eri medioissa, mutta mikä on uusi normaali? Itse toivon, että tätä asiaa käsitellään yhdessä Rajavartiolaitoksen henkilöstön kanssa. Keskustelulla asiasta ja yhteisten uusien toimintatapojen määrittämisen kautta saamme parhaat mahdolliset lähtökohdat työskentelylle tämän uuden normaalin aikana. Uusi normaali tulee vaatimaan edelleenkin työyhteisössä tapahtuvia läsnäolopäiviä ja lähikokouksia. Kasvokkain tapahtuvilta tapaamisilta emme siis voi välttyä ja emme sitä kukaan varmasti myös haluakkaan. Meidän onkin siis muistettava, että työnantaja ei kuitenkaan kiusallaan pakota ihmisiä läsnäolotyöhön. Läsnäolotyöllä on edelleen oma paikkansa, koska kaikkea työtä ei edelleenkään voi tehdä etänä. Työnantajalla on kuitenkin edelleen muuttumaton oikeus määrittää paikka, jossa virkamies työtään tekee. Kyseessä ei siis ole kontrollivallan lisääminen osana työnjohto-oikeutta, koska lainsäädännöllisesti mikään ei ole muuttunut aikaisempaan verrattuna.

Itselleni etätyösuositusten päättyminen ei ole paluuta vanhaan. Minulle uusi normaali on yhdistelmä parhaita työntekemisen tapoja. Se on hybridijärjestely työntekemisessä, joka pitää sisällään lähityötä ja verkossa tapahtuvaa vuorovaikutusta. Se on monipaikkatyötä, joka tapahtuu etänä kotitoimistosta tai muusta työnteon paikaksi määritellystä tilasta. Työtä, jonka tekeminen on mahdollistettu tapahtuvaksi myös mobiilisti. Uusi normaali on hybridi, joka mahdollistaa työnteon parhaat käytänteet tehokkaasti, taloudellisesti ja jo laajennetun etätyökäytänteen aikana luodun ja rakennetun luottamuksen vahvalle perustalle. Työnantajan kanssa yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti.

Esimiehen rooli korostuu

Hyvät johtamiskäytänteet pätevät sekä etä-, lähi- että hybridityössä. Esimiesten ja työnantajan vastuulla on Rajavartiolaitoksen lakisääteisten tehtävien valvonta ja niiden toteutumisen varmistaminen parhaalla mahdollisella tavalla. Esimiehet johtavat ja organisoivat työntekoa, mutta samalla joutuvat vastaamaan alaistensa ja työntekijöidensä hyvinvoinnista myös työsuojelulliset seikat huomioiden. Tähän kategoriaan voidaan lukea työyhteisön yhteisöllisyyden varmistaminen, yksittäisen työntekijän työskentelyolosuhteiden ja työssä jaksaminen varmentaminen.

Esimiesten harkintakyvyn tulee uuden normaalin, etä-, lähi- ja hybridityön osalta olla korostunut ja sen on ulotuttava aikaisempaa pidemmälle ja laajemmalle. Esimies varmentaa ja mahdollistaa, se ei ole helppoa ja ei aina ongelmatonta, mutta siihen meidät on koulutettu.

Uskoni Rajavartiolaitoksessa tapahtuvaan esimiestyöhön on vahva. Uuden työskentelymallin löytäminen, joka huomioi työnantajan tarpeet ja tuo myös työntekijälle vapautta paikkariippumattoman työn kautta antaa tuloksekkaalle työskentelylle parhaat mahdolliset lähtökohdat. Vastuu tämän toimivasta toteuttamisesta on esimiesten työtä. Kuten jo edellä kirjoitin asiasta ja paluusta uuteen normaaliin – ei todellakaan vanhaan – on syytä käydä keskustelua Rajavartiolaitoksessa, jotta työyksiköissä tapahtuvat toimet ovat myös virkamiesten yhdenvertaisen kohtelun osalta ajan tasalla. Vastuu parhaiden mahdollisten työskentelyolosuhteiden luomisesta kuuluu meille kaikille.

Mutkia ei tarvitse vetää suoriksi, mutta viivat on piirrettävä selvästi.

Aki Järvinen

Kapteeni Aki Järvinen on Rajavartiolaitoksen pääluottamusmies.

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita