Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

1/2023 Edunvalvonta

Henkilöstöstrategiaa kehitetään yhdessä

VMBaro -henkilöstötutkimus kehittämisen työvälineenä Rajavartiolaitoksessa.

Henkilöstötutkimus VMBaro toteutettiin Rajavartiolaitoksessa syksyllä 2022. Se on osa Rajavartiolaitoksen henkilöstöstrategian ja strategisen henkilöstöjohtamisen toimeenpanon seuraamista, jolla kerätään tietoa henkilöstötilanteesta. Se on myös osa työyksiköiden toiminnan tavoitteellista kehittämistä.

Rajavartiolaitoksen henkilöstötutkimus on myös osa valtion tutkimuskokonaisuutta, jolla seurataan virastojen henkilöstön työtyytyväisyyttä, johtamisen onnistumista, sekä palkkausjärjestelmän toimivuutta.

Luottamusmiesorganisaatiolle henkilöstötutkimus on työväline, jolla tarkastellaan edellä mainittujen kokonaisuuksien lisäksi korostuneesti myös työssä jaksamisen sekä työhyvinvoinnin asiakokonaisuksia. Henkilöstötutkimuksen merkitys korostuu sen tuloksia verratessa Upseeriliiton omien jäsenkyselyiden tuloksiin. Upseeriliiton jäseniä kehotimme vastaamaan aktiivisesti tähän Rajavartiolaitoksen kyselyyn.

Pyysimme kiinnittämään huomiota erityisesti työssäjaksamisen ja työn kuormittavuuden, ylityön ja harmaan työn määrään, sekä etätyön ja paikkariippumattoman työn kokonaisuuksiin. Rajavartiolaitoksen tehtäviin hakeutuminen ja omaan virkauran vaikuttaminen olivat myös kyselyssä tärkeitä teemoja.

Rajavartiolaitoksen henkilöstötutkimuksen tulokset ja tutkimusaineisto eivät ole sellaisia asiakirjoja joihin sovelletaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Kyseisellä säätelyllä varmistetaan kyselyn vastauksien anonymiteetti.

Rajavartiolaitoksen henkilöstötutkimuksen käskyssä on kuitenkin todettu, että ”Rajavartiolaitoksen esikunta vastaa tutkimustulosten luovuttamisesta valtakunnallisille luottamusmiehille sekä työsuojelun edustajille”. Tähän liittyen Upseeriliitto on jo esittänyt työnantajalle tutkimustulosten luottamuksellista käsittelyä aihealueittain siten, että kenenkään kyselyyn vastanneen anonymiteettiä ei loukata. Tällä järjestelyllä mahdollistetaan tutkimustulosten paras mahdollinen vertailu suhteessa Upseeriliiton omiin jäsenkyselyihin ja niiden pohjalta tehtäviin verrantoihin ja johtopäätöksiin.

VMBarossa käsiteltävät asiakokonaisuudet, erityisesti avoimet kysymykset ovat merkittävässä osassa Rajavartiolaitoksen kehittämistä organisaationa ja työnantajana.

Upseeriliitto ja sen jäsenistö ovat osa tätä kehittämisprosessia. Halumme on olla työnantajan rinnalla kehittämässä Rajavartiolaitosta, emme vastarannalla.

Aki Järvinen

Kapteeni Aki Järvinen on Rajavartiolaitoksen pääluottamusmies.

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita