Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

1/2022 Edunvalvonta

Henkilöstötilanne ei kestä enempää yksittäistapauksia

Kuten kapteeniluutnantti Toni Arosuvi kirjoituksessaan toteaa, on Puolustusvoimissa kuitattu työuupumustapaukset yksittäistapauksina. Kahvipöytäkeskusteluissa joku kuitenkin aina tuntee tai tietää tällaisen yksittäistapauksen.

Upseeriliitto teetti vuonna 2019 Taloustutkimuksen kanssa kyselyn jäsenilleen. Kyselyn mukaan tuolloin vastaajista (1653):

  • n. 50 % koki tai oli kokenut työuupumusta
  • n. 80 % oli havainnut työympäristössään työuupumusta
  • 36 % oli eri mieltä siitä, että pystyi yhteensovittamaan työn ja perhe-elämänsä hyvin
  • n. 50 % oli sitä mieltä, että Puolustusvoimissa on liian vähän työntekijöitä suhteessa työmäärään
  • n. 40 % oli sitä mieltä, että Puolustusvoimissa on liian vähän upseereita suhteessa työmäärään
  • 65 % oli sitä mieltä, että heillä ei ole mahdollisuutta palautua riittävästi sotaharjoituksen jälkeen

Upseeriliiton kyselyn tuloksissa oli ristiriita Puolustusvoimien työilmapiirikyselyn tulosten kanssa, joiden mukaan jaksamisen, palautumisen ja jokapäiväisistä tehtävistä suoriutumisen tunnetta mittaavat muuttujat olivat kiitettävällä tasolla. Tästä johtuen Upseeriliitto ja Päällystöliitto yhdessä teettivät yhdessä jäsenilleen talvella 2021 uuden kyselyn. Kyselyyn oli sisällytetty itsearviointikysymysten lisäksi työstä palautumista arvioiva Need for Recovery (NFR) -kysymyssarja, 11 kysymystä, joka on suunniteltu tunnistamaan jo varhaisia heikentyneen työstä palautumiseen merkkejä. Kyselyyn vastanneista upseereista (1425):

  • jopa 42 % koki jaksamisensa huonontuneen viimeisen vuoden aikana.
  • 70 % arvioi palautumisen sotilaallisesta harjoituksesta kestävän vuorokaudesta jopa yli kahteen vuorokauteen. Meripalveluksen suhteen vastaava luku oli 89 %
  • jopa 59 %:lla on unihäiriö

Työtutkimuksen mukaan Suomessa 17 % työntekijöistä kokee melko paljon tai paljon stressioireita. Stressille ja pitkällä aikavälillä työuupumukselle altistavat erilaisten työn kuormittavien vaatimusten ja hyvinvointia lisäävien työn voimavarojen epätasapaino. Edellä mainittujen Upseeriliiton jäsenkyselyjen perusteella Puolustusvoimistakin tuota epätasapainoa löytyy.

Työturvallisuuslaki asettaa työnantajalle yleisen huolehtimisvelvoitteen: työ on suunniteltava, mitoitettava ja toteutettava niin, että työ ei vaaranna tekijänsä terveyttä eikä turvallisuutta. Laki velvoittaa työnantajaa ja esimiehiä myös jatkuvasti tarkkailemaan työympäristöä, työyhteisöä ja työtapoja sekä korjaamaan havaitsemansa terveys- ja turvallisuusuhkat. Toimenpiteitä tarvitaan. Puolustusvoimissa ei nykyisessä henkilöstötilanteessa ole varaa näihin yksittäistapauksiin.

Työterveyslaitoksen julkaisema kirjallisuuskatsaus; Upseerien työajat ja työhyvinvointi, on luettavissa internet-osoitteessa: https://www.julkari.fi/handle/10024/141212

Petri Soppi

Pääluottamusmies

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita