Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

3/2021 Edunvalvonta

Monipaikkatyö valtion virastoissa

Työn digitalisoituminen on tuonut mukanaan paljon mahdollisuuksia järjestää uudella tavalla myös valtion hallintoa ja erilaisia tehtäviä.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu: ”Valtion työtehtäviä tulee organisoida monipaikkaisuutta ja älyteknologian mahdollistamaa paikkariippumattomuutta hyödyntäen.”

Tähän perustuen alkuvuodesta 2020 aloitettiin kehittämishanke edistämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan tätä työn muutosta.

Koronapandemia vauhditti toimia

Hankkeen aloittamisen jälkeen koronapandemia otti hoitaakseen muutoksen nopean edistämisen ja toteutuskin aloitettiin pääosin ilman suurempaa suunnittelua, kun pandemian seurauksena valtionhallinnossa siirryttiin etätöihin niin laajasti, kuin se tehtävät huomioiden oli mahdollista.

Tavallaan hankkeen rooli siis muuttui ja siinä päästiin lähes suoraan tekemään seurantaa ja keräämään kokemuksia paikkariippumattomasta työstä valtion virastoissa. Kaikilta valtion virastoilta on kysytty näkemyksiä ja kokemuksia monipaikkaisesta työstä kahteen otteeseen; alkuvuodesta 2020 sekä vuoden 2021 alussa. Ajankohtainen aihe kiinnosti ja viimeisempään kyselyyn vastanneista virastoissa työskentelee noin 90 % valtion koko valtion henkilöstöstä.

Vuoden 2020 kyselyn tuloksissa todettiin, että yhteisestä ymmärryksessä oltiin kaukana; etä- ja monipaikkatyöstä ajateltiin hyvin eri tavalla vastanneiden kesken. 2020 toteutetun kyselyn jälkeen pandemia pakotti ottamaan virastoissa uusia toiminta- ja työtapoja käyttöön laajasti. Virastoissa saatiin käytännön tuomaa kokemusperäistä tietoa, joka näkyi ”asennemuutoksena” 2021 kyselyn vastauksissa. ”Uuden normaalin” koetaan vaikuttaneen enemmän positiivisesti työn tekoon ja tuloksiin. Kyselyssä virastot kartoittivat hyviä ja huonoja puolia sekä etätyön mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja uhkatekijöitä. Myös ideoita etätyökäytäntöjen kehittämiseen valtionhallinnossa koottiin kyselyn ohessa. Tarkemmin kyselyiden tuloksiin voit perehtyä osoitteessa:

vm.fi/monipaikkainen-tyo-ja-sen-potentiaali-valtiolla

Vastausten mukaan valtion työtehtävistä on noin puolet sellaisia, joita on mahdollista tehdä monipaikkaisesti; joko työnantajan osoittamista työpisteissä tai kotona etätyönä. Paikkasidonnaisen työn määräksi kyselyn vastaajat arvioivat tällä hetkellä vajaat 40 %. Luonnollisesti eniten paikkasidonnaista työtä tehdään turvallisuussektorin organisaatioissa ja näin tulee olemaan jatkossakin.Etätyön tekemistä Puolustusvoimissa rajoittavat tyypillisesti tietosuoja ja tietoturva sekä tehtävät, jotka edellyttävät erityistiloja, -laitteita tai paperin tai muun fyysisen aineiston käsittelyä. Monipaikkaisuus tarjoaa työntekijöille uutta joustavuutta työn ja muun elämän yhteen sovittamisessa sekä tuo erilaisia mahdollisuuksia tehdä työtä tuottavammin.

Paikkasidonnainen työ on fyysisesti sidottua tiettyyn tilaan työn luonteen, työvälineiden, asiakkaiden, digitoimattoman aineiston tai muun vastaavan syyn perusteella.

Monipaikkaista työtä voidaan tehdä tietoverkkojen kautta useissa eri paikoissa, kuten toisella paikkakunnalla sijaitsevassa virastojen yhteiskäyttötilassa tai kotona.

  • Työnantaja voi edellyttää esimerkiksi turvallisuussyistä, että määrätyt työtehtävät on suoritettava työnantajan osoittamissa tiloissa, joita voi kuitenkin olla useilla paikkakunnilla.
  • Etätyö on muualla kuin työnantajan osoittamissa tiloissa tehtävää työtä ja yksi tapa tehdä työtä monipaikkaisesti.

Valtiovarainministeri Sirpa Paatero on 24.5.2021 vahvistanut tekemällään päätöksellä toimeenpantavaksi monipaikkaisuuden edistämistä valtionhallinnossa koskevat linjaukset. Niissä todetaan muun muassa:

  • Paikkasidonnainen ja monipaikkainen työ ovat valtiolla samanarvoisia työtapoja. Uudistuvassa työelämässä ja työympäristöissä työnteon tapojen yhdistäminen perustuu virastojen erilaisiin työtehtäviin.
  • Monipaikkaisen työn johtamisessa korostetaan luottamusta, selkeää tavoitteiden asettamista sekä vuorovaikutuksen monimuotoisuutta.
  • Valtio edistää työnteon tapojen uudistumista investoimalla työn digitalisoimiseen, tätä tukeviin välineisiin ja työtiloihin sekä henkilöstön osaamiseen.
  • Valtiolla jokaisella työntekijällä on työnantajan osoittamat työtilat, joissa työnantajalla on ensisijainen vastuu turvallisesta työympäristöstä, työhyvinvoinnista sekä tietosuojasta ja tietoturvasta.
  • Valtiolla käytetään työnantajan tarjoamia työvälineitä, järjestelmiä ja mobiiliyhteyksiä, jotka mahdollistavat monipaikkaisen työnteon turvallisesti.
  • Muualla kuin työnantajan osoittamissa työtiloissa työntekijä huolehtii, että kalustus, työympäristö sekä verkkoyhteydet ovat turvallisia ja työskentely on tietosuoja- ja tietoturvaohjeiden mukaista.

Päätös on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:

vm.fi/monipaikkaisen-tyon-edistaminen

On kuitenkin huomioitava, että päätös antaa vain ”linjaukset” virastoille. Virastot voivat siis päätyä lopulta erilaisiin ratkaisuihin paikkariippumattomuuden hyödyntämisessä samantapaisissa tehtävissä. Lopullinen valta on kullakin virastolla päättää, miten se edistää monipaikkaisuutta toimintaympäristössään.

 Upseeriliitossa odotetaan yhteistoimintalain mukaista työnantajan kutsua aloittaa neuvottelut joustavien työmuotojen edistämisestä puolustusvoimissa valtiovarainministeriön suositusten mukaisesti.

Kriisinhallinnan palkkaohjelma

Puolustusministeriön ja ulkoministeriön yhteistyönä valmisteltu ”Sotilaallisen kriisinhallinnan palkkauksen kehitysohjelma vuosille 2021–2023” on vahvistettu. Palkkauksen kehitysohjelma esiteltiin perusteluineen kriisinhallinnan yhteistoimintaryhmässä toukokuussa ja henkilöstöjärjestöt hyväksyivät sen lopulta yksimielisesti. Kehitysohjelma on kolmiportainen ja sen ensimmäinen vaihe tuli voimaan 1.6.2021. Seuraavat ohjelmanmukaiset korotukset ovat vuorossa 1.1.2022 ja 1.1.2023.

Korotuksilla halutaan turvata kriisinhallintahenkilöstön saatavuus kehittämällä haasteellisessa toimintaympäristössä toimivan henkilöstön palkkausta kilpailukykyisemmäksi. Upseeriliiton näkökannalta palkkaohjelma ei täysin vastaa siihen rekrytoinnin haasteeseen, mitä me olemme jo pitkään esiin tuoneet. Hyväksytyn palkkaohjelman vaikutuksen tähän haasteeseen näemme myöhemmin. Lue lisää jäsensivuiltamme ja palaan aiheeseen elokuussa julkaistavassa Sotilasaikakauslehdessä 4/2021.

Onnittelut 4.6.2021 ylennetyille ja palkituille. Oikein hyvää kesää. Pysykää terveinä!

Petri Soppi

Pääluottamusmies

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita

3/2024 Edunvalvonta

Upseerina Euroopassa

Upseeriliitto selvitti miten upseerit työnsä EU:ssa, EUMS:ssa, NAE:ssa ja SHAPE:ssa kokevat.