Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

2/2021 Edunvalvonta

Rajalla neuvoteltiin tuloksekkaasti

Rajavartiolaitoksen virkamiesten työajoista tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen muuttamisesta saatiin aikaan neuvottelijoiden hyväksymä neuvottelutulos 12.3.2021. Määräaika sopimuksen syntymiselle oli 15.3.2021. Nyt neuvottelujen kohteena ollut virastoerä (1,00 % palkkasummasta) toteutetaan 1.5.2021 lukien. Lisäksi palkkoja korotetaan 0,97 % yleiskorotuksella 1.6.2021. Yleiskorotus on kuitenkin vähintään 20,37 euroa.

Lähtökohdat neuvotteluille

Rajavartiolaitoksessa sopimuksen saavuttaminen virastoerän kohdentamisesta vaatii jokaisen neuvotteluihin osallistuvan järjestön sekä työnantajan yksimielisyyden virastoerän jakamisesta. Sopimukseen pääsemiseksi on siis neuvoteltava kokonaisuus, joka vaatii hyväksynnän Upseeriliiton, Päällystöliiton, Rajaturvallisuusunionin, Konepäällystöliiton, Julkisten hyvinvointialojen liiton, Maanpuolustuksen henkilökuntaliiton ja Rajavartiolaitoksen (työnantaja) kesken. Lisäksi on huomioitava, että työnantaja päättää mistä asioista lopulta neuvotellaan.
Sopimusneuvottelut antavat mahdollisuuden virastoerävarallisuuden kohdentamisen lisäksi kehittää Rajavartiolaitoksen sisällä myös muita sopimuksia, kuten työaikasopimus, palkkausjärjestelmäsopimus, muutto- ja siirtokustannusten korvaamista koskeva sopimus, luottamusmiessopimus ja yhteistoimintasopimus. Neuvottelutulos on aina kokonaisuus, joten jos sopimukseen ei päästä jonkin yksittäisen asiakokonaisuuden osalta, myöskään muutoksia jo valmiiksi neuvoteltuihin ja yhteisesti hyväksyttyihin muihin sopimuskokonaisuuksiin ei voida toteuttaa. Käytössä olevaa varallisuutta ei myöskään voida pilkkoa erikseen sovittavalla tavalla henkilöstöjärjestöjen kesken, vaan kaikesta on saavutettava yhteisymmärrys.   

Rajavartiolaitoksen neuvotteluprosessi on haastava. Lopputuloksen saavuttamiseksi henkilöstöjärjestöjen ja työnantajan joskus vahvastikin eroavien tavoitteiden ja intressien osalta on päästävä kaikkia tyydyttävään yhteisymmärrykseen. Neuvottelujen lopputulos onkin täten aina monien kompromissien summa.

Nyt päättyneet virkaehtosopimusneuvottelut alkoivat jo marraskuussa 2020. Tällä kertaa sopimukseen pääsemiseksi tarvittiin toistakymmentä neuvottelupäivää.

Neuvoteltuja muutoksia

Keskijohdon luomisella osana Rajavartiolaitoksen vuoden 2019 virkaehtosopimusneuvotteluja saavutettiin merkittäviä ja ennen kaikkea positiivisia työsuojelullisia vaikutuksia. Palkkausjärjestelmän kannustavuuden ja oikeudenmukaisuuden kehittämiseksi neuvotteluvarallisuutta kohdennettiin nyt suoraan keskijohtoon ja tehtäväkohtaiseen palkanosaan tehtävänvaativuusluokassa 25,5. Vastaavasti varallisuutta kohdennettiin myös tehtävänvaativuusluokkaan 28,0 toimivan porrastuksen luomiseksi palkkausrakenteeseen eri työaikamallien välille.
    Johto- ja asiantuntijatehtävien kannustavuutta parannettiin myös taulukkokorotuksilla tehtävänvaativuusluokissa 23,5; 24,5; 26,5; 28,5 ja 29,0. Tauluokkokorotusten lisäksi myös joidenkin tehtävien vaativuustasoa nostettiin.
    Aiemmin työnantajapäätöksellä maksettu yleisjohtajan lisäpalkkio tuotiin nyt virkaehtosopimukseen. Tämä neuvoteltu muutos mahdollistaa kyseisen lisäpalkkion kehittämisen myös tulevaisuudessa järjestelyvarallisuudella.
    Nuorten upseerien palkkausta saatiin hivenen parannettua johtokeskusten, rajajääkärikomppanioiden ja vartioupseereiden palkkauksen osalta.

Vartiolaivalla palvelevan työaika

Kuten aiemminkin, myös tällä neuvottelukierroksella työnantajan tavoitteena oli työn tekemisen joustavoittaminen. Nyt sopimukseen ei olisi päästy, mikäli järjestöt eivät olisi hyväksyneet vartiolaivojen työaikalaskentaan haettua joustoa ja liukumaa. Kompensaationa päivittäisen minimityöajan lyhentämisestä 12 tunnista 11 tuntiin, nostettiin vuorokautista sidotun varallaolon korvausta 10 tunnista 11 tuntiin. (tämä koskee vuoden 2014 jälkeen valmistuneita vartiolaivoja.)    Vanhemmilla vartiolaivoilla minimityöaika säilyi kuitenkin 12 tunnissa aina vuoteen 2025 saakka. Sidotun varallaolon korotuksen vastineeksi vanhemmilla aluksilla voidaan käyttää 6-viikkoisjakson työvuorosuunnittelua ja tasoitusvapaajärjestelmää yhtäaikaisesti.

Kansainvälisen rajaturvallisuusoperaation palkkaus sopimukseen

Kansainväliseen rajaturvallisuusoperaatioon Suomen ulkopuolella osallistuvalle virkamiehelle maksetaan 150 euron suuruista ammattitaito- ja olosuhdelisää täyttä kalenterikuukautta kohti.
    Lisäksi operaatioon osallistuvalle virkamiehelle maksetaan johto- ja esikuntatehtävät mukaan lukien euromääräinen kuukausittain palkanlisä. Lisä lasketaan prosentuaalisena osuutena virkamiehen kuukausipalkasta ja sillä korvataan muut haitta – ja erityiskorvaukset.
Palkanlisä eri operaatioissa määräytyy seuraavasti:

  •     Meriraja, venepartiot 41,00 %
  •     Maaraja, valvontapartiot 20,00 %
  •     Rajatarkastus, maarajat ja satamat 22,00 %
  •     Rajatarkastus, lentokentät 28,00 %
  •     Vartiolaivapalvelus 39,00 %
Muita neuvoteltuja muutoksia

Sopimuksella kehitettiin lento- ja sukelluslisää, sekä rajatarkastuspalkkiota. Näiden palkkioiden vaikutus JUKO:n jäseniin on kuitenkin pieni.
Raja- ja merivartiokoulun säännöllisessä opetustehtävässä toimivalle virkamiehelle maksetaan tehtäväkohtaista ammattitaitolisää 100 euroa kuukaudessa.
Muutto- ja siirtokustannussopimuksessa lisättiin siirtojen yhteydessä maksettavien 78:n edestakaisen kotimatkan käyttöaikaa neljään vuoteen (48 kk). Muutosta sovelletaan 1.5.2021 alkaen.

Muutoksia suoritusarviointeihin

Henkilön siirtyessä uuteen tehtävään edellisen tehtävän suoritusosa säilyy euromääräisesti samansuuruisena, kunnes henkilön työsuoritus uudessa tehtävässä arvioidaan kuuden kuukauden kuluttua. Henkilökohtainen työsuoritus tulee uudessa tehtävässä arvioida viivytyksettä edellä mainitun kuuden kuukauden määräajan jälkeen. Esimies ja alainen voivat erityisestä syystä sopia kuutta kuukautta lyhyemmästä arviointiajasta. Palkkaus maksetaan vahvistetun suoritustason mukaisena kahdeksannen kuukauden alusta lukien.
    Euromääräistymiseen johtavissa peräkkäisissä tehtävämuutoksissa palkkaukseen vaikuttava suoritusarviointi tehdään kuitenkin, kun viisi kuukautta on kulunut toisen tai jonkin sitä seuraavan euromääräistymiseen johtaneen tehtävämuutoksen alusta lukien ja maksetaan tällöin viimeistään seitsemännen kuukauden alusta lukien. Suoritus arvioidaan edellä tarkoitetuissa tilanteissa kuitenkin viimeistään, kun 20 kuukautta on kulunut ensimmäisen euromääräistymiseen johtaneen tehtävämuutoksen alkamisesta lukien ja maksetaan 22. kuukauden alusta lukien.

Lopuksi – Ei kahta ilman kolmatta

Rajavartiolaitoksen sopimusneuvotteluiden lähihistoria ja saavutetut sopimukset kahdella edellisellä neuvottelukierroksella loivat pohjaa nyt saavutetulle sopimukselle. Haastavasta lähtökohtatilanteesta huolimatta Rajavartiolaitoksen neuvottelupöydässä neuvotteluilmapiiri säilyi rakentavana ja ongelmaratkaisu keskeisenä koko neuvotteluiden ajan. Kiitokset tästä kuuluvat niin työantajalle kuin henkilöstöjärjestöjen edustajille. Tietenkään myönnytyksiltä ja kompromisseilta ei voinut välttyä, ne ovat oleellinen osa neuvotteluja ja yhteisen näkemyksen löytämistä.

JUKO ry / Upseeriliitto edustaa Rajavartiolaitoksen neuvottelupöydässä rajaupseereita, sekä JUKO ry:n alaisten jäsenyhdistysten jäseniä. Upseeriliitto edustaa siis lähes kaikkia Rajavartiolaitoksen palveluksessa olevia korkeasti koulutettuja virkamiehiä, niin siviili- kuin sotilasviroissakin.

Kirjoittajat:

Kari Nousiainen
Neuvottelupäällikkö

Aki Järvinen
Rajavartiolaitoksen pääluottamusmies

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita