Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

7/2021 Edunvalvonta

Edunvalvonta on jatkuvaa

Katsaus menneeseen ja tulevaan

Ennen vuoden vaihtumista uuteen on aika katsoa lyhyesti taaksepäin ja muistella mitä olemme tänä vuonna edunvalvonnallamme saavuttaneet. Pitää myös hahmotella, mitä haasteita näemme ja tavoitteita asetamme tulevalle vuodelle.

Palkkauksen ja palvelussuhteiden ehtojen saralla on saatu aikaan jonkun verran. Nuorimpien upseerien palkkaukseen saatiin kohtuullisia kuoppakorotuksia, ja vastaavasti reilusti yli 400 upseeria vaativuusluokissa JSA15-16 siirtyi johtavan virkamiehen asemasta keskijohtoon.

Uuden keskijohdon tilanteesta huolehtiminen ei päättynyt tehtyyn ratkaisuun. Työkuorma vaativissa tehtävissä ei ole muuttunut mihinkään, mutta keinoja sen hallintaan on aiempaa enemmän, mikäli niitä vain halutaan käyttää. Jos johdettavan joukon mukana on oltu myös viikonloppuna, on arkena voitava pitää vapaata.

Sotaharjoituksissa harjoitukseen tai harjoitusjoukkoon liittymättömien tehtävien määritelmä koskee yhtä lailla uutta keskijohtoa kuin muitakin virkamiehiä. Jos pataljoonan komentajalla on joukko-osaston johtoryhmän kokous kesken sotaharjoituksen, on se merkittävä työaikakirjanpidossa harjoitukseen kuulumattomaksi työksi. Työaikasopimuksemme mukaisesti kyseisten harjoitukseen kuulumattomien töiden on oltava joukko-osaston komentajan määräämiä.

Samaan kategoriaan kuuluvat esimerkiksi oikeudenhoidolliset työt, mikäli niitä edellytetään hoidettavan sotaharjoituksen aikana.

Joustavien työaikamuotojen ohjeen muutokset astuvat voimaan tulevan vuoden vaihteessa, samalla kun poikkeusoloista siirrytään – toivottavasti – hiljalleen kohti normaalioloja. Näiltä muutoksilta odotimme poikkeusolojen kokeilujen jälkeen paljon, mutta saimme vähän vähemmän. Pienetkin askelet ovat tässä kohtaa askelia eteenpäin, ja otamme toki tyytyväisinä vastaan liukuvan työajan käytön vakinaistamisen etä- ja hajautetussa työssä, viikkoliikunnan byrokratian keventämisen sekä kaksi etä- ja hajatyöpäivää kuukaudessa lisää.

Työ jatkuu – tarkennettavaa ja sovittavaa riittää

Työssä jaksamisen edistämiseksi toteutettu ja edelleen käynnissä oleva meripalvelun kehittämiskokeilu on tuonut kokeiluun osallistuville mukanaan valmiusvapaan viittä meripalvelupäivää kohden. Tätä käytäntöä soisi kokeiltavan tai otettavan pysyvästi käyttöön laajemmin meripalvelussa sekä jossain muodossa myös maanpäällisissä sotaharjoituksissamme, niin kauan kun sotilaiden työaikalakia eteenpäin ajavat korkeammat voimat eivät ole vielä päässeet asiassa edes kokeiluluontoiseen ratkaisuun.

Tulevilta neuvotteluilta odotamme paljon, vaikkei joulupukki vielä tuloksia lahjoina tulekaan tuomaan. Henkilöstöjärjestöjen yhteiset esitykset muutto- ja siirtosopimuksen kehittämisestä toivat keväällä mukanaan konkreettisesti vain perheestään erillään asuville virkamiehille korvattavien kotimatkojen (78 kpl) käytön aikarajan poistamisen.

Toimi ajoissa:

Muistutan samassa seuraavasta mahdollisuudesta, jota hyödyntäneiden perheestään erillään asuneiden upseerien on hoidettava hakemusasiat kuntoon tämän vuoden loppuun mennessä:

Perheellisen virkamiehen erityiskorvauksen voimassaoloajan pidentäminen

  • COVID19-pandemian seurauksena COVID19-pandemian vuoksi tarkentavan virkaehtosopimuksen 5 §:n 5 momentissa sovitun perheellisen virkamiehen erityiskorvauksen 36 kuukauden ja 12 kuukauden määräaikoja pidennetään 1.3.2020 – 30.11.2021 väliseltä ajalta niiden työssäoloviikkojen lukumäärällä, joiden ajalta virkamiehelle ei ole maksettu erityiskorvausta yhdeltäkään työssäolovuorokaudelta.
  • Pidennys tehdään virkamiehen hakemuksesta 31.12.2021 mennessä Pääesikunnan ohjeistuksen mukaisesti vahvistetulla hakemuslomakkeella. Pidennystä sovelletaan virkamiehiin, joilla on 1.5.2021 voimassa oleva oikeus erityiskorvaukseen.

Kompensaationa tuntuvalle varallisuudelle, jota muutama vuosi sitten muuton ja siirron korvauksiin neuvottelujen yhteydessä käytettiin – ja joka suurelta osin etätöiden määrän kasvun myötä jää käyttämättä – yllä mainittu viikkokohtainen korvaus oli laiha kertaluonteinen lohtu, mutta tyhjää parempi.

Korvattavien kotimatkojen käyttämisen aikarajan tavoin erityiskorvauksen maksamisen aikaraja olisi kohtuullisuuden nimissä poistettava.

Edellisellä neuvottelukierroksella esityksistämme huolimatta kokonaan syrjään sysätty oppilasupseerien heikko asema muutto- ja siirtoasioissa on varmuudella kehitettävien kohteiden listalla.

JSA-palkkataulukon suhteen korjausvelkaa jäi etenkin aiemman johtavan virkamiehen kynnyksen alapuolelle, ylimpiin JSA-palkkoihin sekä muutamaan muuhun palkkakäyrän kuoppakohtaan. Tulevan virastoerän suuruus sekä yllä mainittuihin tekstikysymyksiin käytettävä varallisuus määrittää sen, kuinka paljon palkkataulukkoa pystytään kehittämään tulevalla neuvottelukierroksella.

Upseerien määrää on lisättävä

Lopuksi en voi jättää mainitsematta asiaa, jonka kohtaamme yhä useammin eri tilanteissa, tapaamisissa ja keskusteluissa jäsentemme kanssa. Upseerivajetta on kaikkialla, ja se vaikuttaa yhä enemmän päivittäiseen työkuormaan. Upseeriliitto on toistuvasti esittänyt kadettikurssien aloitusvahvuuksien kasvattamista tämän vajeen helpottamiseksi.

Toisaalta on hyvä, että jo verraten nuorena päästään vaativiin tehtäviin, mutta jossain olisi oltava raja. En tiedä tuleeko raja siinä, jos ja kun sotatieteen kandidaatit alkavat nousta perusyksikön päällikön tehtäviin. Asialle on kerta kaikkiaan tehtävä jotakin, etteivät tyhjien tkp-rivien tehtäviä paikkaavat upseerit uupuisi työssään.

Kiitän kaikkia jäseniämme, yhteistyökumppaneita sekä muita sidosryhmiä yhteistyöstä edunvalvontatyössämme vuoden 2021 aikana.

Hyvää joulua ja parempaa uutta vuotta!

Tero Pynnönen

Majuri Tero Pynnönen on Upseeriliiton päätoiminen pääluottamusmies.

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita

3/2024 Edunvalvonta

Upseerina Euroopassa

Upseeriliitto selvitti miten upseerit työnsä EU:ssa, EUMS:ssa, NAE:ssa ja SHAPE:ssa kokevat.