Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

2/2021 Edunvalvonta

Lopputulos ratkaisee

Voimme olla tyytyväisiä saavutettuun neuvottelutulokseen. Omassa JSA-pöydässä saavutimme tärkeimmät tavoitteemme, tuntuvan korotuksen nuorimpien upseerien palkkaukseen sekä johtavan virkamiehen rajan nostamisen.

Järjestöjen yhteisessä PVPJ-pöydässä, ns. isossa pöydässä saavutettiin myös osa asetetuista tavoitteista. Pandemia-ajan vaikutus näkyy siinä, että monia järjestöille tärkeitä kysymyksiä  lykättiin käsiteltäviksi jatkuvan neuvottelun periaatteella joko puolustusministeriön tai Pääesikunnan johtamissa työryhmissä kuluvan vuoden aikana.

Värikkäiden vaiheiden kautta

Kaikki neuvottelut käytiin verkkokokouksina, eikä oma joukkommekaan ollut fyysisesti koolla. Teknisin välinein kommunikointi onnistui silti hyvin.

Neuvottelutavoitteiden määrittäminen on Upseeriliiton hallinnossa tärkeä kokonaisuus, johon paneudutaan huolella niin liiton toimistolla kuin hallituksen kokouksissa ja työryhmätyöskentelyssä. Tätä taustaa vasten ei ole yllättävää todeta, kuinka tarkoin olimme arvioineet eri tavoitteiden vaikutuksia virastoerän kokonaiskustannusten täyttymiseen.

Neuvottelujen alkaessa osapuolten näkemykset olivat etäällä toisistaan, mutta vähitellen, hitaasti ja rauhallisesti ne lähenivät. Neuvottelujen edetessä asiallisesti ja rakentavasti tehtiin kompromisseja, jotka olivat kaikkien hyväksyttävissä. Seuraavaksi pari sanaa meille niin tärkeistä yksityiskohdista.

Mitä nuorukaiselle kuuluu?

Vastaan esittämääni kysymykseen, että nuorukaiselle kuuluu hankkimansa korkeakoulututkinnon arvostus, ja tämän arvostuksen mukainen palkkaus. Tästä näkökulmasta lähdimme tarkastelemaan sitä tosiasiaa, että vielä 1.5.2021 saakka voimassa olevissa palkkataulukoissa tätä arvostusta ei nuorimpia upseereita kohtaan juurikaan ollut havaittavissa verrattuna muihin vastaavan tasoisissa tehtävissä perusyksiköissä työskenteleviin henkilöstöryhmiin.

Upseeriliiton tavoitteena oli suoraviivaistaa upseerien palkkataulukkoa nyt saavutettua ratkaisua enemmän, mutta onneksi kaikkein tärkeimmässä tavoitteessa, upseerien alimpien vaativuusluokkien palkkojen korotuksissa näkemyksemme työnantajan kanssa lopulta yhtyivät euromääräisesti.

JSA8-vaativuusluokan korotus 1.5.2021 toteutuvalla virastoerällä on 185,60 euroa, ja tämän lisäksi 1.6.2021 taulukoihin tulevan yleiskorotuksen kanssa yhdessä kyseisen vaativuusluokan palkkaus nousee yhteensä noin 211 euroa. Sitä voidaan pitää tuntuvana korotuksena.

JSA-taulukon radikaalimpi kehittäminen jäi jatkotavoitteeksi, johon katseet mahdollisesti suunnataan tulevilla neuvottelukierroksilla.

Johtavan virkamiehen raja

Johtavan virkamiehen rajan nostamisesta oli käyty keskustelua jo pitkään. Aiemmilla neuvottelukierroksilla niin sanotut tekstikysymykset, kuten muutto- ja siirtosopimuksen kehittäminen olivat vieneet leijonanosan virastoeristä. Tästä syystä johtavan virkamiehen rajan korjaaminen oli JSA-palkkausjärjestelmässä siirtynyt aina tulevaisuuteen, mutta nyt oli korkea aika saada johtavan virkamiehen rajaa nostettua kohti todellista työaika-autonomiaa.

Mitä nyt tehty ratkaisu siis tarkoittaa? Vaativuusluokat JSA15 ja JSA16 siirtyvät keskijohtoon, eli kyseisissä vaativuusluokissa olevat upseerit ovat jatkossa työaikasuunnittelun ja -seurannan piirissä. Heille kuuluvat myös keskijohtoa käsittelevän PVTAS-sopimuksen 21a §:n mukaiset ylityökorvaukset tehdystä työstä. Hallitsemattomasti ylityötä ei jatkossakaan saa muodostua. Sen on aina perustuttava esimiehen antamaan ylityömääräykseen, kuten muillakin keskijohtoon kuuluvilla.

Meidän oli moneen otteeseen korostettava neuvotteluissa sitä, että tärkein peruste johtavan virkamiehen rajan nostamiselle on työaikasuojelullinen, ei taloudellinen. Harmaan ylityön tekeminen on saatava loppumaan ja henkilöstön käytön on perustuttava kaikilla organisaatiotasoilla suunnitelmallisuuteen ja esimiesten työnjohtoon. Nyt tehdyllä ratkaisulla pystytään toivottavasti vaikuttamaan tähän.

Muut alakohtaiset kysymykset

JSA-palkkataulukon kehittämisen ikuinen haaste, johon olen aiemminkin viitannut, on sen laajuus luutnantista everstiin. Tällä kertaa 1:n prosentin virastoerästä riitti korotusvaraa seuraaviin vaativuusluokkiin yllä jo mainitun JSA8-luokan ja johtavan virkamiehen rajan korottamisen lisäksi:

  • JSA  9  103,01 euroa
  • JSA 10  40,00 euroa
  • JSA 14  45,29 euroa

Yllä mainittuihin sekä kaikkiin ilman virastoerästä kohdistettavaa korotusta jääneisiin vaativuusluokkiin tulee 1.6.2021 vielä 0,97 %:n yleiskorotus.

Jatkokehittämisen tavoitteita jää paljon. Muiden henkilöstöryhmien vastaaviin tehtävätasoihin tällä kierroksella tehtyihin korotuksiin verrattaessa korotuspainetta jää varmasti niin taulukon keskivaiheille, kuin myös yläpäähän.

Myönteisenä saavutuksena voidaan mainita myös se, että jo aiemmin tavoittelemme korjaus epäkohtaan päivystyskorvaustaulukossa, saatiin korjattua JSA16 -vaativuusluokan siirtyessä nyt muun keskijohdon päivystyskorvausten piiriin. Tämä tavoitehan saavutettiin JSA15 -vaativuusluokan suhteen jo vuonna 2019.

JSA17-18 vaativuusluokkiin saatiin neuvoteltua meripalvelukorvaus edellisellä neuvottelukierroksella saavutetun sotaharjoituskorvauksen tavoin.

Samoin edellisellä kierroksella aliupseereille tullut Orbiter-lennätyslisä saatiin nyt myös upseereille.

Sotatieteen maisterikurssin palkkauksen tarkastelu toteutetaan kolmikannassa yhdessä puolustusministeriön ja Pääesikunnan kanssa 1.6. 2021 mennessä. Vakaa käsityksemme on, että palkkausta on korotettava, koska kurssin aloittaminen on lykkääntynyt neljästä vuodesta viiteen vuoteen sotatieteen kandidaattien valmistumisesta.

Kadettien päivärahojen korotus kansainvälisillä vesillä vaatii vielä ponnistelua. Sovimme, että se ratkaistaan vuoden 2021 kuluessa.

PVPJ-pöydän asiat

PVPJ-pöytään laaditun järjestöjen yhteisen esityksen tukemana saavutettiin muun muassa seuraavia muutoksia:

Perheestään erillään asuville virkamiehille korvattavien 78 kotimatkan käytön takaraja poistuu pysyvästi. Viimeiset 13 matkaa ovat edelleen käytettävissä vasta kahden vuoden jälkeen siirrosta.

Perheestään erillään asuvan virkamiehen erityiskorvauksen käyttöoikeutta siirretään viikko kerrallaan eteenpäin niiden työssäoloviikkojen suhteessa, milloin ei pandemia-aikana (1.3.2020 – 1.11.2021) ole käytetty lainkaan erityiskorvauspäiviä. Virkamiehen on erikseen anottava siirtoa 31.12.2021 mennessä.

Joustavat työaikamuotojen suhteen suuri helpotus on liukuman leikkurin poistuminen 1.5.2021 lukien. Liukumat menivät leikkuriin siis viimeisen kerran 1.4.2021 päättyneen puolivuotisjakson jälkeen, ja leikkaamista ei enää tapahdu.

Muut järjestöjen muutto- ja siirtosopimuksesta sekä joustavista työaikamuodoista tekemät kehittämisesitykset käsitellään Puolustusministeriön ja Pääesikunnan johtamissa työryhmissä vuoden 2021 kuluessa.

Entä sitten?

Neuvottelukierroksella saavutettiin paljon, mutta kehitettävääkin jäi. Myös neuvottelujen edellä ja rinnalla esillä olleen työaikalakikysymyksen ja tärkeimmän siihen liittyvän yksityiskohdan, sotaharjoituksen ja meripalvelun työaikamerkinnän kehittäminen ja kohtalo on vielä täysin auki.

Lähitulevaisuudessa jatkuvan neuvottelun periaatteella sekä tulevien vuosien TARKVES-kierroksilla ovat tämän hetken tilannekuvan mukaan kehittämiskohteina seuraavat asiakokonaisuudet:

  • Upseereiden palkkarakenteen tarkasteleminen kokonaisuutena niin, että se on kilpailukykyinen muihin henkilöstöryhmiin verrattuna
  • Vuorovaikutuksen kehittäminen työnantajan kanssa yhteisten tavoitteiden määrittämiseksi ennen kunkin neuvottelukierroksen aloittamista.
  • Lentäjien sitouttamisjärjestelmän kehittäminen.
  • Muutto- ja siirtosopimuksen sekä joustavien työaikamuotojen osalta kesken jääneiden kehittämistavoitteiden loppuun saattaminen.

Esitän lopuksi lämpimät kiitokset kaikille niille kollegoille, jotka sparrasivat meitä neuvottelijoita neuvottelukierroksen aikana kysymyksillä sekä vastauksilla keskustelujen tai sähköpostien välityksellä. Ilman kehittämisajatuksia ja -esityksiä työmme olisi ollut paljon hankalampaa. Tästä on hyvä jatkaa.

Tero Pynnönen

Majuri Tero Pynnönen on Upseeriliiton päätoiminen pääluottamusmies.

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita