Siirry sisältöön

Sotilasaikakauslehti

1/2021 Edunvalvonta

Yhdessä eteenpäin

Joustavat työaikamuodot ovat osoittaneet tarpeellisuutensa.

Myönteisenä havaintona voidaan todeta, että koronan aiheuttamien poikkeusolojen aikana etätyö on osoittanut tarpeellisuutensa. Lisääntynyt etätyön käyttö on tehtyjen kyselyjen ja muidenkin havaintojen mukaan helpottanut työssä jaksamista sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamista, mikä on alun perinkin ollut joustavien työaikamuotojen tarkoitus.

Tämän vuoksi olemmekin esittäneet virkaehtosopimusneuvotteluissa joustavien työaikamuotojenkehittämistä siten, että tarpeettomia rajoituksia esimerkiksi etä- ja hajatyöpäivien määrän suhteen purettaisiin pysyvästi. Sama koskee liukuman laajentamista koskemaan pysyvästi etä- ja hajautettua työtä. Joustavuus on täysin luonnollinen asia, eikä työpäivän pituuden rajaamiselle juuri säännöllisen työajan mittaiseksi ole mitään erityistä perustetta. Kaikki tietoomme kantautuneet havainnot liukuman käyttämisestä myös etätyössä ovat olleet varauksetta myönteisiä.

Mitään muodollisia esteitä etä- ja hajatyöpäivien lisäämiseen ja liukuman laajentamiseen pysyvästi ei olisi, koska VM on taannoisessa ohjeessaan mahdollistanut virastoille itsenäisten ratkaisujen tekemisen asian suhteen.

Neuvotteluissa puhalletaan yhteen hiileen

Sekä PVPJ-pöydän että sopimusalakohtaisen JSA-pöydän neuvottelut ovat lähteneet käyntiin hyvässä ja yritteliäässä hengessä. Järjestöjen puhaltaminen yhteen hiileen ja yhteisten tavoitteiden eteen on osoittautunut tarpeelliseksi muun muassa muutto- ja siirtosopimuksen sekä joustavien työaikamuotojen kehittämisessä. Tätä kirjoitettaessa odotamme vielä tavoitteiden konkretisoitumista.

Oman JSA-sopimusalan tavoitteista nuorten upseerien palkkauksen kehittäminen ja johtavan virkamiehen rajan nostaminen vastaamaan todellista työaika-autonomiaa ovat keihään kärkemme, joiden edistäminen on ehdottomana prioriteettina. Sotilaallisen harjoituksen työaika on edelleen ollut esillä neuvotteluissa ilman merkittävää etenemistä. Neuvottelurintamalta saattaa siis olla turhaa odottaa sen suhteen mitään uutta asian ajamisen pysyessä muilla rintamilla.

Oppilasupseerien etuudet

Opiskelevien upseerien asiaa ajetaan monella saralla. Virkaehtosopimuspöydässä esillä on ollut muun muassa muutto- ja siirtosopimuksen ulottaminen koskemaan joiltakin osin myös pitkiä oppikursseja. Sopimusten soveltamisryhmässä, jossa käsitellään ajankohtaisia virkaehtosopimusasioita, on viime aikoina käsitelty muun muassa oppikursseilta maksettavia korvauksia.

Vaikka valtion matkustussäännön 17§:ssa todetaan seuraavasti:
”Pitkällä kotimaassa pidettävällä kurssilla on virkamiehellä ja työntekijällä oikeus kotona käynnistä aiheutuviin matkustamiskustannusten korvauksiin halvinta matkustustapaa käyttäen kerran joka toinen viikko”,
on pitkillä oppikursseilla maailman sivu korvattu kaksi matkaa kuukaudessa tuijottamatta kalenteriviikkojen järjestysnumeroita. Tähän on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen muun muassa eräs hallinnonalamme erityispiirre – sotilaalliset harjoitukset – joita on sivuttu näillä palstoilla aikaisemminkin. Kotimatkan yhdistäminen kursseilla kerran kuukaudessa annettaviin asiointivapaisiin on perusteltua ja järkevää. Joustavuudelle on ollut tarvetta ja tilausta.

Nykyisellään on ilmennyt, että PE:n saneleman ja PVPALVK:n noudattaman linjan mukaan oppikurssin kolmannen viikon viikonlopun yli jatkuva sotaharjoitus aiheuttaisi sen, että kyseisen viikonlopun ”joka toisen viikon” kotimatka jäisi kokonaan korvaamatta. Tehdyn linjauksen mukaan korvattavan ensimmäisen viikonlopun jälkeinen, seuraava korvattava matka kun sattuu nimenomaan kolmannelle viikonlopulle. Ja saman linjauksen mukaan korvattavaa matkaa ei toistaiseksi voi siirtää kurssin toiselle tai neljännelle viikonlopulle.
Työnantajalta tämä on sinällään kätevää ajattelua, joka varmaankin tuottaa merkittäviä säästöjä henkilöstöön kohdistuvista vaikutuksista piittaamatta.
Järjestöt ovat asiasta yhtä mieltä. Jatkamme neuvotteluja positiivisessa hengessä ja toivomme maalaisjärjen voittavan.  Pitkillä oppikursseilla opiskelevien pitäisi olla mielestämme oikeutettuja matkustamaan koteihinsa tapaamaan perheitään ilman kohtuuttomia kustannuksia, eikä monivuotisia vakiintuneita hyviä käytänteitä kotimatkojen korvaamisessa pidä muuttaa ilman järjestöjen suostumusta työnantajan yksipuolisilla tulkinnoilla.

Virkamiehen asema esitutkinnassa ja sen jälkeen

Upseeriliiton jäsen, jos Sinulle ilmoitetaan, että olet epäiltynä rikoksesta, tiesitkö että Sinulla on oikeus käyttää avustajaa ja saada käyttöösi tutkintaasi liittyvää materiaalia? Oman oikeusturvan vuoksi suosittelemme ehdottomasti avustajan käyttöä.
Kuka tahansa voi joutua epäillyksi rikoksesta, myös virkatehtävissään. Tästä syystä virkamiehen asema esitutkinnassa, oikeus käyttää avustajaa ja oikeus saada tietoa itseensä kohdistuvasta tutkinnasta olisi oltava kirkkaana mielessä.

Eräiden tapausten perusteella havaittavissa oleva esitutkintakynnyksen madaltuminne voi kohdistaa epäilykset juuri Sinuun, vaikka et ymmärtäisi tietoisesti tehneesi mitään väärää, saati rangaistavaa. Jos haluatte asiasta lisätietoa, lukekaa vaikkapa esitutkintalaki, joka löytyy hakemalla internetistä. Soisimme vilpittömästi, että kaikki osapuolet tutustuisivat kyseiseen lakiin ennen tutkinnan käynnistämistä ja sen aikanakin. Lain 15 §:ssä todetaan muun muassa seuraavaa:

”Asianosaisella on esitutkinnan aloittamisen jälkeen oikeus saada tieto esitutkintaan johtaneista ja esitutkinnassa ilmi tulleista seikoista sekä esitutkinta-aineistosta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.”

Saman lain 1§:ssa todetaan seuraavaa:

”Tasapuolisuusperiaate
Esitutkinnassa on selvitettävä ja otettava huomioon sekä rikoksesta epäiltyä vastaan että hänen puolestaan vaikuttavat seikat ja todisteet.”

Avustajan käyttäminen esitutkinnassa voi olla yksilön oikeusturvan toteutumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää, ja sen jälkeen jää todennäköisesti paljon vähemmän jossiteltavaa prosessin oikeasta toteutuksesta.

Tero Pynnönen

Majuri Tero Pynnönen on Upseeriliiton päätoiminen pääluottamusmies.

Lehden etusivulle

Muita artikkeleita