Siirry sisältöön

Liiton tehtävä

Edunvalvonta on upseerin tärkein jäsenpalvelu

Upseeriliiton päätehtävä on valvoa ja kehittää jäsentensä etuja. Vaikutamme upseerien palkkaukseen, koulutukseen, tehtävärakenteeseen sekä sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin. Meille edunvalvonta tarkoittaa upseerien asioiden edistämistä sekä huolen pitämistä jäsenistä tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti kadetista kenraaliin.

Upseeriliitto neuvottelee puolustusministeriön ja Rajavartiolaitoksen kanssa. Haluamme olla arvostettu neuvottelukumppani, jolla on kykyä löytää ratkaisut vaikeisiinkin kysymyksiin.

Upseeriliitto ei ole suurin järjestö, mutta meillä on paras aseistus.

Jos jäsenelle tulee ongelmia palvelussuhteen ehtojen tai oikeudellisten asioiden osalta, apua saa niin luottamusmiehiltä kuin toimiston asiantuntijoilta. Emme ohjaa jäseniämme kysymään apua monen mutkan kautta, vaan kunnia-asiamme on hoitaa jokaisen asia viiveettä. Oikeudellisissa asioissa hankimme tarvittaessa lisää osaamista yhteistyökumppaneiltamme.  

Upseeriliitolle vuorovaikutus päättäjien kanssa on tärkeää. Kerromme poliittisille päättäjille upseeriston näkemyksiä ja tavoitteita esimerkiksi lakiesityksiin, budjettineuvotteluihin ja hallitusohjelmaan. Myös tapaamisia Puolustusvoimien komentajien ja henkilöstöjohdon kanssa tarvitaan, kun esitämme parannuksia upseerien työsuhteisiin.

Edunvalvonnan keskiössä työaikalain uudistaminen

Tällä hetkellä ammattisotilaiden työaikasuojelu on vaikuttamistyössä keskeistä, sillä yleinen työaikalaki ei koske ammattisotilaita. Puolustusvoimien vanhentunut työaikalaki vaatii korjaamista, sillä palautumiselle ei jää riittävästi aikaa.

Keväällä 2021 tehdyssä jäsenkyselyssä tuli ilmi, että fyysisesti ja henkisesti vaativasta työstä palautuminen kestää 24-48 tuntia.

Työssäjaksaminen on heikentynyt, sillä tehtävien määrä on lisääntynyt merkittävästi, mutta upseerien määrä ei.

Upseeriliiton ja Päällystöliiton jäsenkyselyn mukaan lähes 98 prosenttia upseereista ja 94 prosenttia opistoupseereista arvioi työskentelevänsä̈ sotaharjoitusvuorokaudessa keskimäärin 12 tuntia tai enemmän. Meripalvelussa tuntimäärä on 14 tai jopa enemmän.

Työaikalain vaikuttamisen rinnalla kulkee meripalvelun uudistaminen sekä sotilaslentäjien sitouttaminen. Lisäksi vaikutetaan kansainvälisiin palvelussuhteiden ehtoihin ja kriisinhallinnan palkkaukseen, joka ei nykyisellään houkuttele vaativuudeltaan tärkeimpiin tehtäviin.

Paljon saavutettu, paljon vielä saavutettavaa

Upseeriliitto on saavuttanut edunvalvontajärjestönä aseman, jossa meitä kuunnellaan ja arvostetaan.

Viime vuosina on saatu edelleen hyvin tuloksia neuvottelurintamalla, muun muassa kehittämällä muuttokorvauksia, siirtämällä Rajavartiolaitoksen ja Puolustusvoimien keskijohtoa työaikalaskennan piiriin sekä korottamalla nuorten upseerien palkkausta.

Edunvalvonnan tärkeä osa-alue on työaikasuojelu. Upseeriliitto on viimeisen kuuden vuoden ajan tuonut vahvasti esille tarpeen nykyaikaiseen työaikalainsäädäntöön. Puolustusvoimien henkilöstöä koskeva työaikalaki on vuodelta 1970 – kekkosenaikaisesta laki on tuotava vastaamaan nykypäivää.

Myös liittyminen puolustusliitto Natoon on tuonut edunvalvonnan agendalle palkkaukseen ja palvelussuhteen ehtoihin liittyviä muutoksia.

Neuvottelutyön saavutuksia

Ilman Upseeriliiton edunvalvontaa ja neuvotteluja:

  • Työaikasuojelua ei olisi nostettu keskusteluun.
  • Ilman työaikaa työskentelevien johtavien virkamiesten määrä olisi edelleen kohtuuton.
  • Upseerien määrän lisäämistarvetta ei huomioitaisi.
  • Työnantaja määräisi yksipuolisesti kriisinhallinnassa työskentelevien palkat.
  • Maisterikurssilaisille maksettaisiin palkan sijaan pelkästään päivärahaa.
  • Sotilaseläkejärjestelmä olisi poistettu.