Siirry sisältöön

Strategia

Upseeriliitto on yhteiskunnallisesti tunnustettu edunvalvontajärjestö

Upseeriliiton tavoitteena ja tarkoituksena on jäsenistönsä edunvalvonta. Se sisältää vaikuttamista palkkaukseen, koulutukseen, tehtävärakenteeseen sekä sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin.

Upseeriliitto on yhteiskunnallisesti tunnustettu, akavalainen maanpuolustuksen ja rajaturvallisuuden edunvalvontajärjestö. Upseeriliitto on suunnannäyttäjä, jonka päätehtävänä on jäsentensä edunvalvonta.

Missio

Upseeriliiton tavoitteena ja tarkoituksena on jäsenistönsä edunvalvonta. Se sisältää vaikuttamista palkkaukseen, koulutukseen, tehtävärakenteeseen sekä sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin.

Arvot

Upseeriliiton arvot ovat luotettavuus, asiantuntijuus ja edunvalvonta-asenne.

Luotettavuus

 • Luotettavuus on keskeinen arvo paitsi jäseniä, myös yhteistoimintakumppaneita ja työnantajia kohtaan. 
 • Upseeriliitto vastaa jäsentensä kaikkiin edunvalvontatarpeisiin.
 • Vuorovaikutuksella virastojen johdon kanssa tavoitellaan entistä parempaa keskusteluyhteyttä ja yhteistyön vahvistamista.
 • Asioita voidaan käsitellä kärjekkäästikin. Asioista voidaan olla eri mieltä, mutta se ei saa vaikuttaa luottamukseen.

Asiantuntijuus

 • Sopimus syntyy neuvotellen. Neuvotteluissa nojataan osaamiseen ja tutkittuun tai selvitettyyn tietoon.
 • Pyritään yhteiseen päämäärään, johon voidaan sitoutua (PV/RVL ja UL).
 • Upseeriliiton toiminnassa hankittu osaaminen tunnistetaan ja sitä arvostetaan myös virastoissa.

Edunvalvonta-asenne

 • Jäsenistö voi luottaa siihen, että edunvalvonnasta huolehditaan tinkimättömästi.
 • Tavoitteet pidetään selkeinä ja niitä tarkastetaan tarvittaessa.
 • Liitto on toiminnassaan aloitteellinen ja aktiivinen.
 • Jäsenistön toiveita ja tarpeita selvitetään aktiivisesti.
 • Selvitetään työnantajan henkilöstön asemaan liittyvät tavoitteet ja käydään niistä avointa keskustelua suhteessa omiin tavoitteisiin.

Upseeriliiton tavoitetila 2035

Upseeriliitto on yhteiskunnallisesti tunnustettu, akavalainen maanpuolustuksen ja rajaturvallisuuden edunvalvontajärjestö. Upseeriliitto on suunnannäyttäjä, jonka päätehtävänä on jäsentensä edunvalvonta.

Edunvalvonta on yhteiskunnallista vaikuttamista sekä virkaehto- ja sopimusneuvotteluja. Edunvalvonta kattaa kotimaan ja ulkomaan palveluksen sekä operaatiot.

Upseeriliitto toimii aktiivisesti ja yhteistyöhakuisesti päättäjien, valtionhallinnon, työnantajien ja järjestöjen kanssa. Upseeriliitto tekee esityksiä niistä asioista, jotka ovat jäsenille tärkeitä ja joita halutaan kehittää. Upseeriliitto on luotettava kumppani, joka esittää perustellusti näkemyksensä, etsii yhteisiä ratkaisuja ja vaikuttaa päätöksentekoon.

Upseeriliitto on lähellä jäsenistöään. Palvelussuhteen ehtoihin liittyvissä asioissa neuvotaan ja mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan, jotta jäsenet voivat keskittyä palvelustehtävänsä hoitamiseen. Jäsenen tukena on osaava luottamusmiesorganisaatio ja muu Upseeriliiton edunvalvontajärjestelmä.

Upseeriliitto kouluttaa jäseniään ja tuottaa edunvalvonnan asiantuntijoita toimintansa eri tasoille.
  
Upseeriliitto viestii toiminnastaan, tavoitteistaan ja edunvalvonnan tuloksista sekä jäsenistölleen että ympäröivään yhteiskuntaan.

Upseeriliitto arvioi omaa toimintaansa, seuraa jäsenistön tarpeita ja yhteiskunnan ja toimintaympäristön muutosta sekä niiden vaikutuksia edunvalvontaan. Tutkittu tieto antaa perustan tavoitteelliselle kehittämiselle.

Arjen edunvalvonta on huolen pitämistä jäsenistä tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Liitto seuraa henkilöstö- ja järjestörakenteen kehittymistä ja arvioi jäsenpohjansa laajentamista. Upseeriliiton järjestäytymisaste on korkea.

Upseeriliitto on organisoitunut siten, että jäsenten ääni tulee kuuluviin. Liiton säännöt ovat ajanmukaiset, ja ne mahdollistavat tehokkaan edunvalvonnan ja päätöksenteon.

Upseeriliiton toiminta katetaan jäsenmaksuilla. Jäsenmaksu on saataviin etuihin nähden edullinen. Liiton varallisuus mahdollistaa järjestölliset toimet.

Upseeriliitto on yhteiskuntavastuullinen ammattijärjestö, joka ilmenee muun muassa hyvänä hallintona, hyvänä koulutuksena, oikeudenmukaisuutena ja yhteistyönä.