Siirry sisältöön

Uutiset

Upseeriliitolle tärkeitä asioita jäi pois valtion virka- ja työehtosopimuksesta

3.3.2022

Palkat nousevat ensimmäisenä vuonna 2 prosenttia, toisen vuoden palkkaratkaisu jäi vielä auki. Upseeriliitolle tulos ei ole täysin tyydyttävä, sillä se ei sisällä virastokohtaisia järjestelyvaroja tarkentavien virkaehtosopimusten kehittämiseen Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa eikä mainintaa paikkariippumattomasta työstä.

Valtion virka- ja työehdoista neuvotelleet pääosapuolet JUKO, JHL ja Pro ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen, josta työntekijöiden ja työnantajan edustajat sopivat maanantaina päättyneissä VES-neuvotteluissa.

Sopimus on kaksivuotinen ja voimassa ajalle 1.3.2022–29.2.2024.

Se noudattaa mallia 1 + 1, eli neuvottelut toisen vuoden palkkaratkaisun osalta on käytävä 21.12.2022 mennessä.

-Saavutettu sopimus pienentää inflaation vaikutusta palkansaajien ostovoimaan, parantaa isien asemaa perhevapaajärjestelmässä sekä poistaa sairaspäivien vaikutukset ylityökertymiin jaksotyössä. On kuitenkin erittäin harmillista, että sopimus ei sisällä virastokohtaisia järjestelyvaroja tarkentavien virkaehtosopimusten kehittämiseen Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa, toteaa Upseeriliiton neuvottelupäällikkö Kari Nousiainen.

Myös Upseeriliiton edunvalvontapäällikkö Mika Ylönen näkee sopimuksen syntymisen jälkeen kehitettävää. 

-Upseeriliiton keskeisin tekstitavoite, paikkariippumattoman työ, jäi tämän sopimuksen ulkopuolelle. Paikkariippumattomasta työstä päästään kuitenkin keskustelemaan erikseen perustettavassa työaikaryhmässä, Ylönen sanoo.

Palkkoja koskeva neuvottelutulos

  • Sopimus noudattaa mallia 1 + 1.
  • Ensimmäisen vuoden palkankorotus on suuruudeltaan 2 prosenttia, ja se astuu voimaan 1.6.2022 alkaen. Korotus toteutetaan kokonaisuudessaan yleiskorotuksena.
  • Neuvottelut toisen vuoden palkkaratkaisun osalta on käytävä 21.12.2022 mennessä.
  • Toisen vuoden osalta neuvottelut palkkaratkaisun osalta on käytävä keskustasolla 21.12.2022 mennessä. Tällöin on sovittava vuoden 2023 palkankorotusprosentista sekä yleiskorotuksen ja järjestelyvarojen suhteesta.
  • Jos osapuolet eivät saavuta neuvottelutulosta jälkimmäisen vuoden osalta, voidaan sopimus tarvittaessa irtisanoa sen ensimmäisen vuoden jälkeen.
  • Virastokohtaista järjestelyvaraa ole ei käytettävissä Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tarkentavien virkaehtosopimusten kehittämiseen.

Tekstimuutokset

  • Sopimuksessa kehitettiin perhevapaa järjestelmää. Palkallisen isyysloman määrää kasvatettiin kuudesta päivästä kahdeksaantoista päivään.
  • Jaksotyöstä poistettiin sairauspäiväinen aiheuttamat suunnitellun ja toteutuneen työajan erot.
  • 31.10.2022 alkavasta työjaksosta lukien ei lisä- ja ylityökorvausta laskettaessa sovelleta suhteellisten työtuntunormien taulukoita, jos työvuoron keskeytys johtuu virkamiehen sairaudesta ja se ei ole ollut tiedossa ennen työjakson alkua. Keskeytyksen ajalta otetaan tällöin huomioon vahvistetun työvuoroluettelon mukainen aika.
  • Vuosiloman vaihtaminen rahaksi on mahdollista 1.4.2021 – 31.3.2022 lomanmääräytymisvuodelta ansaituista vuosilomista alkaen. Nyt voidaan sopia 5 vuosilomapäivän vaihtamisesta rahaksi 25 vuosilomapäivää ylittävästä vuosilomakertymästä kultakin lomanmääräytymisvuodelta erikseen.

Valtion työaikasopimusta uudistettiin siten, että ilta- ja yötyökorvaukset maksetaan samoin edellytyksin virka- ja työsuhteisille. Tämä muutos parantaa työsuhteisten asemaa nykyisestä, sillä tähän saakka työsuhteisille on maksettu ilta- ja yötyökorvausta vain, jos he ovat säännöllisesti työskennelleet ilta- ja yötyökorvauksiin oikeuttavina aikoina.

Työajan pidennyksen poistumista korvaavien vuosittaisten järjestelyjen osalta (työnantajan mahdollisuus teettää lisätyötä) sovittiin joustosta siten, että virasto- ja viikkotyössä kaikkien työpäivien ei tarvitse olla 8 tunnin 30 minuutin mittaisia vaan ne voivat olla eri pituisia siten, että pidennetty 42 tunnin 30 minuutin viikkotyöaika kuitenkin täyttyy kyseisellä kalenteriviikolla.

Jaksotyössä työnantaja saa teettää työaikapankkiin kalenterivuodessa enintään 14 työtuntia. Jatkossa työnantaja ei voi teettää tätä kerralla, vaan ylitys voi olla enintään 7 tuntia yksittäisessä kolmen viikon ajanjaksossa. 

Virkamiesten jaksotyön lisä- ja ylityökorvausten määräytymiseen keskeytyneessä jaksossa tehtiin merkittävä parannus. Jatkossa keskeytyksen johtuessa virkamiehen sairaudesta, joka ei ole ollut tiedossa ennen työjakson alkua (yllättävä keskeytys), ei lisä- ja ylityökorvausta laskettaessa sovelleta suhteellisten työtuntinormien taulukoita tämän kolmen viikon jakson ajalta. Keskeytyksen ajalta otetaan tällöin huomioon lisä- ja ylityökorvausta laskettaessa työssäoloajan veroiseksi ajaksi vahvistetun työvuoroluettelon mukainen aika. Sopimusmääräyksen muutos tulee voimaan 31.10.2022 alkavan kolmen viikon jakson alusta lukien. Muilta osin sopimusmääräys säilyi ennallaan.

Sopimuskauden ajaksi perustetussa työaikatyöryhmässä tarkastellaan valtion työaikasopimuksen työajaksi luettavan ajan määritelmää, soveltamisohjetta ja näiden suhdetta muuttuneeseen työaikalainsäädäntöön ottaen huomioon erityisesti paikkariippumattoman ja monipaikkaisen työn sekä uudistuvan työelämän tarpeet. Työryhmässä selvitetään lisäksi kenttätyömääräysten tarpeellisuutta. 

Vuosilomien osalta sovittiin sopimuskauden kestävästä kokeilusta, jossa virasto ja virkamies tai työntekijä voivat sopia lomanmääräytymisvuodelta ansaitun vuosiloman vaihtamisesta rahaksi. Sopia voidaan enintään 5 vuosilomapäivän vaihtamisesta 25 vuosilomapäivää ylittävästä vuosilomakertymästä kultakin lomanmääräytymisvuodelta erikseen.

Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja korvaus maksetaan viimeistään sopimuksen allekirjoittamista seuraavan kalenterikuukauden tavanomaisena palkanmaksupäivänä.

Vaihtaminen on mahdollista 1.4.2021-31.3.2022 lomanmääräytymisvuodelta ansaituista vuosilomista alkaen. Vaihtaminen on mahdollista vain tämän sopimuskauden ajan.

Matkakustannusten korvaamista koskevaa sopimusta muutettiin siten, että virkamatkan voi aloittaa ja/tai päättää myös muualle kuin virka- tai työpaikalle tai asunnolle. Tällöin virkamatkasta korvataan tosiasialliset kulut, kuitenkin enintään määrä, joka tulisi korvattavaksi virkamatkan alkamisesta ja/tai päättymisestä virka- tai työpaikalta tai asianomaisen asunnolta.

Pysäköintimaksu laajennettiin koskemaan meriliikenteen satamia. Yömatkarahan termi muutettiin yöpymiskorvaukseksi ja sopimukseen lisättiin soveltamisohje asiaa koskien.

Valtion yleiseen virka- ja työehtosopimukseen sekä vuosilomasopimukseen tehtiin 1.8.2022 voimaan tulevan perhevapaauudistuksen edellyttämät lukuisat muutokset.

Perhevapaauudistuksen liittyen sovittiin perhevapaiden palkallisuuden muutoksesta siten, että ei-synnyttävän vanhemman palkallisten arkipäivien määrä pitenee nykyisestä kuudesta arkipäivästä 18 arkipäivään. Synnyttävän vanhemman sekä adoptiovanhempien palkallisten päivien määrä pysyi ennallaan.

Sopimuksessa korotettiin myös muuttorahaa, mutta korotus ei koske Puolustusvoimia ja Rajavartiolaitosta, joissa muuttorahaa on korotettu jo aiemmin.

Sopimuskaudelle sovittiin lisäksi useita työryhmiä, joita ovat mm. matkatyöryhmä, palkkausjärjestelmien kehittämisryhmä sekä muuttuva työelämä ja työhyvinvointi -työryhmä.